การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ประกาศ คำสั่ง ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศการเปลี่ยนแปลง สมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 สมัยแรก
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 สมัยแรก
ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 สมัยแรก
ประกาศกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
ประกาศกำหนดการประชุมวิสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 สมัยที่ 2
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 สมัยที่ 3
ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 สมัยที่ 4
ประกาศกำหนดการประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ ประจำปีพ.ศ.2565 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565