การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ชี้แจงการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการ

วันที่ 3 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร นายนพดล  เต่ารั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จัดประชุมชี้แจงบุคลากรในหน่วยงาน เกี่ยวกับการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้องและปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ป้องกันการนำทรัพย์สินส่วนรวมไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องของการให้บริการให้ดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร


รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (คลิก..)