การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bindding)


ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bindding)

ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา


เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถกระเช้าไฟฟ้า)

คุณลักษณะเฉพาะของรถกระเช้าไฟฟ้า(เพิ่มเติม)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถกระเช้า