การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนแย้มเกษร หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (19 พ.ค. 65)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนแย้มเกษร หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)