การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่  23  สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา แรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ตัวแทนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้การช่วยเหลือผู้พิการ ราย นายจิรัสย์ แซ่ลิ้ม อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 98/22 หมู่ที่ 1  ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา