การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านตำบลโสธร

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565)

แผนการดำเนินงานประจำปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 - 2565

        - บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.02 (ตาราง)

        - บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.03 (ตาราง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565


แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2564

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564)

แผนการบริหารจัดการควาเสี่ยง ประจำปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564