การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

รายงาน


รวมรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.65 - มี.ค. 66)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรกของปี (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)

เปิดเผยรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ2566รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการสำรวจตลาดในพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ประจำปี 2565

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ กองสวัสดิการ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2565


รวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


รายงานผลการดำเนินการไตรมาสที่ 4 ปี 2564

เปิดเผยรายงานการเงินประจำปี 2564

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2564


รวมรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563

รายสรุปผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต (รอบ 12 เดือน) ประจำปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต (รอบ 6 เดือน) ประจำปี 2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค 63 -31 มี.ค. 64)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในงานขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปี 2563

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการขออนุญาตจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2563

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.โสธร ประจำปี 2563

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2563


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2567

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 66

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 66

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 66

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 66

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 66

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 66

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย 66

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 66

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 66

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 66

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 65

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 65

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 64

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 64

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 64


สถิติ

2567

สถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน 2567


2566

สถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566

สถิติผู้มาติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

สถิติการให้บริการถังขยะในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

สถิติผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์ในเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)

2565

สถิติการให้บริการถังขยะ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก ( ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค .64 - มี.ค. 65)

สถิติการยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

สถิติผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)

รายงานสถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565

2564

สถิติการให้บริการภาพรวมประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 - มี.ค. 64)

สถิติผู้มาติดต่อเกี่ยวกับเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

สถิติรับเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

สถิติการให้บริการถังขยะในพื้นที่ตำบลโสธรประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)

สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์สำนักทะเบียนองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค. 63 - 31 มี.ค. 64)