การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ

การประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร  ประกอบอาชีพหลัก ๆ ดังนี้
  - เกษตรกรรม (ทำนา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ทำสวน เลี้ยงสัตว์) ร้อยละ 70
  - รับจ้าง ร้อยละ 20
  -  อื่นๆ (ค้าขาย รับราชการ) ร้อยละ 10

การประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรม
  - ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2
  - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5
  - โรงผสมคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6
  - โรงสีข้าวขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง สถานที่ ตั้ง หมู่ที่ 2
  - ศูนย์ซ่อมรถยนต์,โชว์รูมรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3