การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

โครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบล  อำเภอ และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน  มีรายละเอียดดังนี้

  1. ทางหลวงแผ่นดิน   หมายเลข  304  สายฉะเชิงเทรา – บางปะกง   ผิวจราจรลาดยาง
  2. ถนนเทพคุณากร ผิวจาจรคอนกรีต เชื่อมกับถนนซอยต่างๆ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2
  3. ถนนโสธรวงแหวน ระยะทาง 6+495 เมตร ผิวจราจรลาดยาง เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 กับถนน ฉะเชิงเทรา - บางปะกง
  4. ถนนโสธรพัฒนา ระยะทาง  2+177 เมตร  ผิวจราจรคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 กับถนนฉะเชิงเทรา - บางปะกง
  5. ถนนโสธรเจริญ ระยะทาง  3 กิโลเมตร ผิวจราจรหินคลุก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธรกับตำบลบางเตย ตำบลบางกะไห และเชื่อมกับถนนโสธรวงแหวนโดยใช้สะพานคอนกรีตข้ามคลองศรีเจริญ
  6. ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1 ระยะทาง 0+720 เมตร ผิวจราจรคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 3 ตำบลโสธรกับตำบลบางพระ
  7. ถนนโสธรวงแหวน ซอย 3 ระยะทาง 323 เมตร ผิวจราจรหินคลุก เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลโสธรกับตำบลบางกะไห

    นอกจากนี้ยังมีถนนซอยแต่ละหมู่บ้าน จำนวน 26 สาย ผิวจราจรคอนกรีต ลาดยาง หินคลุก เชื่อมต่อกับถนนสายหลักดังกล่าวข้างต้น


การประปา

การประปาส่วนภูมิภาค ขยายเขตบริการบางส่วนในพื้นที่  หมู่  1-7


การโทรคมนาคม

มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน  1  แห่ง  ในพื้นที่  หมู่ที่  1  ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร   ครัวเรือนร้อยละ  70  ใช้โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์เคลื่อนที่


การไฟฟ้า

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน