การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ที่ตั้ง

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่  1  ตำบลโสธร  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวม ประมาณ 8.70 ตารางกิโลเมตร  หรือ  5,437  ไร่

สภาตำบลโสธรได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  16 ธันวาคม  2539 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมี นายทรงยศ ยงศิริ กำนันตำบลโสธร เป็นประธานกรรมการบริหาร  (โดยตำแหน่ง)  คนแรก 

        ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายเปลี่ยนชื่อเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธรคนปัจจุบันคือ นายนพดล  เต่ารั้ง  (28 พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบัน)


อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางเตยและตำบลวังตะเคียน

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางพระ

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหน้าเมืองในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ ตำบลบางพระและตำบลบางกะไห


ภูมิประเทศ

สภาพโดยทั่วไป  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองชลประทานและคลองซอย รวม 15 สาย    เป็นแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภค และประกอบการเกษตร


แผนที่ตั้ง อบต.โสธร


คลิกเพื่อดูแผนที่

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%A3/@13.6741292,101.0497564,15.5z/data=!4m9!1m2!2m1!1z4Lit4Lia4LiVLuC5guC4quC4mOC4ow!3m5!1s0x311d15ed538fff5f:0x3e558850b9a8713b!8m2!3d13.682569!4d101.0448328!15sChbguK3guJrguJUu4LmC4Liq4LiY4LijWhoiGOC4reC4miDguJUg4LmC4LiqIOC4mOC4o5IBCmdvdmVybm1lbnQ?hl=th