การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร  ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า
 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fix it-จิตอาสา)
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ 2565
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565
 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ในรูปแบบ On Site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ว่าด้วยเรื่อง "ใบกัญชา"
 ทำความรู้จัก "โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)"
 กิจกรรม 5.ส
 แยกขยะให้ถูกวิธีดีต่อเราและโลก
 10 วิธีลดโลกร้อนง่ายๆ ที่คุณทำได้ทุกวัน
 ด่วน!!! ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ในวันที่ 17 พ.ค. 65
 ประชาสัมพันธ์ "โรคไข้เลือดออก" ภัยใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้
 กิจกรรมตามโครงการพ่อดีเด่น-แม่ดีเด่น ประจำปี 2565
 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม (5 เม.ย. 65)
 ประชาคมตำบล (5 เม.ย. 65)
 ประชาคม หมู่ที่ 5 (15 ก.พ. 65)
 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
 ท่านสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจการปฏิบัติราชการ อบต.โสธร เฉพาะกาล (11 มี.ค.65)
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ประจำปี 2564 (ชมรมผู้สูงอายุตำบลโสธร)
 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2564
 โครงการ "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา"
 ลงพื้นที่มอบรถวีลแชร์และรถโยกให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร จำนวน 2 ราย
 ประชุมบุคลากร 13 ม.ค. 65
 ประชาคม หมู่ที่ 2 (14 ก.พ. 65)
 นายก อบต. จัดกิจกรรมต้านทุจริตคอรัปชั่น (13 ม.ค. 65)
 กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2564
 พิธีเปิดศูนย์พักคอยเมตตากฺลยาโณ ใต้ร่มพระบารมี ณ วัดชมโพธยาราม ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
 อบต.โสธร อบต.บางเตย อบต.บางกะไห อบต.วังตะเคียน ร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2563
 กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อแม่ดีเด่นตำบลโสธร ประจำปี 2563
 กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563
 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพิ่มพูนทักษะและแนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์
 ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่
 ร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2564
 ร่วมโครงการวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
 เวทีประชาคม หมู่ที่ 7 ชุมชนปากคลอง
 นายกฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
 ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฯ
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องย่อยไม้
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถ.แย้มเกษร หมู่ที่7 ตำบลโสธร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่6 ตำบลโสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่6 ตำบลโสธร
 การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางงานปรับปรุงถนนศรีเจริญ 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงถนนศรีเจริญ 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีเจริญ 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโสธรวงแหวน ซอย 7 หมู่ 5
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ 5
 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ซอย 7 หมู่ 5
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโสธรวงแหวน ซอย 7 หมู่ 5
 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนแย้มเกษร หมู่ 7
 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.แย้มเกษร หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร (30 มิ.ย. 65)
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.แย้มเกษร หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร (30 มิ.ย. 65)
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนแย้มเกษร หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร (30 มิ.ย. 65)
 ประกาศราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง (ULV)
 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนแย้มเกษร หมู่ที่ 7
 การเผยแพร่ราคากลางเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง(ULV) แบบติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง(ULV) แบบติดรถบนต์ จำนวน 1 เครื่อง
 การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแย้มเกษร หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร (19 พ.ค. 65)
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแย้มเกษร หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร (19 พ.ค. 65)
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนแย้มเกษร หมู่ที่ 7 ตำบลโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (19 พ.ค. 65)
 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ 6 (12 พ.ค. 65)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการถนนศรีเจริญ ซอย 5, 6 หมู่ 6 (11 พ.ค. 65)
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนศรีเจริญ ซอย 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (27 เม.ย. 65)
 การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนศรีเจริญ ซอย 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (27 เม.ย. 65)
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ พ.ศ.2553
 แนะนำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
 คู่มือบริการประชาชน
 แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลโสธร
 แบบคำร้องทั่วไป
 เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือมอบอำนาจ
 แบบแสดงตนเพื่อยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ