การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ขอเชิญผู้ติดต่อขอรับบริการทุกท่านร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เพียงแสกน QR Code หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์ ที่ปรากฎด้านบน หรือ คลิกที่ link https://itas.nacc.go.th/go/eit/wms8cp





ประชาสัมพันธ์

 ประกาศขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศึกษา 2566
 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพฯ (กรณีย้ายภูมิลำเนา)
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ยาเสพติด ?
 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
  ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fix it-จิตอาสา)
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ 2565
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565
 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ในรูปแบบ On Site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ว่าด้วยเรื่อง "ใบกัญชา"
 ทำความรู้จัก "โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)"
 กิจกรรม 5.ส
 แยกขยะให้ถูกวิธีดีต่อเราและโลก
 10 วิธีลดโลกร้อนง่ายๆ ที่คุณทำได้ทุกวัน
 รายงานโครงการส่งเสริมการประชุมร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาชน 2566
 โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย สร้างวินัยจราจร 2566
 ประชุมพนักงานส่วนตำบล ชี้แจงการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการ
 นายก อบต. จัดประชุมชี้แจงมอบนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 นายก อบต.โสธร ลงพื้นที่ร่วมกับ รอง ผอ.รมน. จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลโสธร
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (17-01-66)
 การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
  รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2565
 กิจกรรมตามโครงการพ่อดีเด่น-แม่ดีเด่น ประจำปี 2565
 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม (5 เม.ย. 65)
 ประชาคมตำบล (5 เม.ย. 65)
 ประชาคม หมู่ที่ 5 (15 ก.พ. 65)
 ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565
 ท่านสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจการปฏิบัติราชการ อบต.โสธร เฉพาะกาล (11 มี.ค.65)
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จิตแจ่มใส ประจำปี 2564 (ชมรมผู้สูงอายุตำบลโสธร)
 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2564
 โครงการ "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา"
 ลงพื้นที่มอบรถวีลแชร์และรถโยกให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร จำนวน 2 ราย
 ประชุมบุคลากร 13 ม.ค. 65
 ประชาคม หมู่ที่ 2 (14 ก.พ. 65)
 นายก อบต. จัดกิจกรรมต้านทุจริตคอรัปชั่น (13 ม.ค. 65)
 กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2564
 พิธีเปิดศูนย์พักคอยเมตตากฺลยาโณ ใต้ร่มพระบารมี ณ วัดชมโพธยาราม ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)
 อบต.โสธร อบต.บางเตย อบต.บางกะไห อบต.วังตะเคียน ร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
 รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2563
 กิจกรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อแม่ดีเด่นตำบลโสธร ประจำปี 2563
 กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563
 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพิ่มพูนทักษะและแนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์
 ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ประกวดราคารถกระเช้าไฟฟ้า
 การเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)(ครั้งที่2)
 ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bindding)
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซอย5 หมู่ที่3,4 ตำบลโสธร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ถนนโสธรพัฒนา ซอย 5 หมู่ที่ 3 , 4 (6 ก.พ. 66)
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้่างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซอย ๕ หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลโสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้่างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซอย ๕ หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลโสธร
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้่างปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซอย ๕ หมู่ที่ ๓, ๔ ตำบลโสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่6 ตำบลโสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีเจริญ ซอย 2 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่1
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีเจริญ ซอย 5, 6 หมู่ที่ 6
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีเจริญ ซอย 5, 6 หมู่ที่ 6
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนศรีเจริญ ซอย 5, 6 หมู่ที่ 6 (20 ธ.ค. 65)
 ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่ที่1 ตำบลโสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีเจริญ ซ.2 ม.1
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีเจริญ ซอย2(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีเจริญ ซอย2(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนศรีเจริญ ซอย2(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางเข้าวัดชมโพธยาราม หมู่ที่1
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ทางเข้าวัดชมโพธยาราม หมู่ที่1
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่ที่ 1
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่ที่ 1
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่ที่ 1
 เผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตทางเข้าวัดชมโพธยาราม หมู่ที่ 1
 เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตทางเข้าวัดชมโพธยาราม หมู่ที่ 1
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ พ.ศ.2553
 แนะนำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
 คู่มือบริการประชาชน
 แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลโสธร
 แบบคำร้องทั่วไป
 เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือมอบอำนาจ
 แบบแสดงตนเพื่อยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ