การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
 ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร โดยการสแกน QR Code ด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่

ประชาสัมพันธ์

 เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
 เรื่อง การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
 เรื่อง การแจ้งการเปลี่ยนแปลงและกำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
 ประกาศ เรื่อง ภาษีป้ายประจำปี 2567
 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ.2566
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่องรายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของอบต.โสธร ประจำปี พ.ศ.2566
 การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี พ.ศ. 2566
 รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลงทะเบียนสุนัขและแมว
 เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตำบลโสธร
 ประกาศผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง ถังขยะเปียกลดโลกร้อน และ อถล.ตำบลโสธร
 ขอเชิญ อถล. ต.โสธร เข้าร่วมกิจกรรม "ตำบลโสธรสะอาด ครั้งที่ 8"
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ตำบลโสธรสะอาด ครั้งที่ 7
 ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ประชาสัมพันธ์ เรื่องอันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
 การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ
 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสร้างวินัยการออม
 เอกสารให้ความรู้ เรื่อง จัดเขตปลอดบุหรี่ให้ถูกกฎหมาย
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
 ประกาศขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
 รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศึกษา 2566
 ถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุที่รับเงินเบี้ยยังชีพฯ (กรณีย้ายภูมิลำเนา)
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ยาเสพติด ?
 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
  ที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ ปล่อยทิ้งไว้ว่างเปล่า
 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
 ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธรและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกิจกรรมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ (Fix it-จิตอาสา)
 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ 2565
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี พ.ศ. 2565
 การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ในรูปแบบ On Site ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ว่าด้วยเรื่อง "ใบกัญชา"
 ทำความรู้จัก "โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)"
 กิจกรรม 5.ส
 แยกขยะให้ถูกวิธีดีต่อเราและโลก
 10 วิธีลดโลกร้อนง่ายๆ ที่คุณทำได้ทุกวัน
 ด่วน!!! ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ในวันที่ 17 พ.ค. 65
 ประชาสัมพันธ์ "โรคไข้เลือดออก" ภัยใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้
 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่
 ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลโสธรให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565)
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน (5 เม.ย.65)
 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564
 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล
 ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน อบต. โสธร ประจำปี 2565 (ITA)
 ประกาศ อบต.โสธร การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
 ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2565 (ศพด.ตำบลโสธร)
 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินฯของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินฯ ประจำปี 2565
 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต. โสธร
 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3และภ.ด.ส.4) ประจำปี 2565
 แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ เอกสาร หมายเลข 4
 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
 ประกาศ มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
 มาตรการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งรุกล้ำทางสาธารณะ
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 ประกาศการใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างฯ
 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566)
 เปลี่ยนแปลงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
 อบต.โสธร เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประกาศเปิดเผยรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ให้สาธารณชนทราบ
 แผนผังการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
 ประกาศเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 โครงการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 สื่อประชาสัมพันธ์ สัญญาประชาคม (สัญญาใจไทยทั้งชาติ)
 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ
 กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ
 แผนการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน(ปรับปรุงใหม่)
  เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการตามแนวทางฯ (ปรับปรุงใหม่)
 ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ
 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามแนวทางและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบริการประชาชน
 ประกาศเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ
 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 เรื่อง รับแจ้งข่าวสารการทุจริตและคอรัปชั่น
 ประกาศ อบต.โสธร ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินฯ (ภ.ด.ส.1/2) และรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ประจำประจำปีงบประมาณ 2565
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
เรื่อง รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประจำปี พ.ศ.2566
 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (ประชุมประชาคมหมู่บ้าน)  การขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  รายงานโครงการส่งเสริมการประชุมร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาชน 2566  โครงการขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย สร้างวินัยจราจร 2566  ประชุมพนักงานส่วนตำบล ชี้แจงการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการ  นายก อบต. จัดประชุมชี้แจงมอบนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 นายก อบต.โสธร ลงพื้นที่ร่วมกับ รอง ผอ.รมน. จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลโสธร  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (17-01-66)  การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน   รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2565  กิจกรรมตามโครงการพ่อดีเด่น-แม่ดีเด่น ประจำปี 2565  จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรม (5 เม.ย. 65)
 ประชาคมตำบล (5 เม.ย. 65)  ประชาคม หมู่ที่ 5 (15 ก.พ. 65)  ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565  ท่านสุรพล เจริญภูมิ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าตรวจการปฏิบัติราชการ อบต.โสธร เฉพาะกาล (11 มี.ค.65)  โครงการ "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา"  มอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลโสธร (รถวีลแชร์ รถโยก และเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย)
 ประชุมบุคลากร 13 ม.ค. 65  ประชาคม หมู่ที่ 2 (14 ก.พ. 65)  นายก อบต. จัดกิจกรรมต้านทุจริตคอรัปชั่น (13 ม.ค. 65)  กิจกรรมการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2565  อบต.โสธร อบต.บางเตย อบต.บางกะไห อบต.วังตะเคียน ร่วมมือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพิ่มพูนทักษะและแนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์
 ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในระดับพื้นที่  ร่วมโครงการวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  เวทีประชาคม หมู่ที่ 7 ชุมชนปากคลอง  นายกฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทอนิกส์ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
 ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566
 การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567
 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2567
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.โสธรวงแหวน หมู่ที่ 1
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถ.โสธรวงแหวน หมู่ที่ 1
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน(ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.ศรีเจริญ 5,6 ม.6 อบต.โสธร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.ศรีเจริญ 5,6 ม.6 ตำบลโสธร
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายพร้อมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำถ.โสธรวงแหวน หมู่ที่ 1(หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำถ.โสธรวงแหวน หมู่ที่ 1(หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรและก่อสร้างท่อระบายน้ำถ.โสธรวงแหวน หมู่ที่ 1(หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.โสธรวงแหวน ซอย 11 หมู่ 5
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสธรวงแหวน ซ.6 หมู่ที่ 5
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.โสธรพัฒนา หมู่ที่ 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.โสธรพัฒนา หมู่ที่ 4
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ห้องประชุม
 การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีเจริญ 5, 6 หมู่ที่ 6 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (จ้างก่อสร้างและปรับปรุง ศพด. ) องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (จ้างก่อสร้างและปรับปรุง ศพด.) องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโสธรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโสธรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโสธรพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร
 การเผยแพร่วิธีการคำนาญราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
 การเผยแพร่ราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
 ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ พ.ศ.2553
 แนะนำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
 คู่มือบริการประชาชน
 แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลโสธร
 แบบคำร้องทั่วไป
 เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์
 หนังสือมอบอำนาจ
 แบบแสดงตนเพื่อยืนยันการรับเงินเบี้ยยังชีพ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ