การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ

การส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ

                บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ   มีหลายรูปแบบ เช่น บริการแนะนำการประกอบอาชีพ   การฝึกอาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆ      การให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ     การสนับสนุนการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ   บริการจัดหางานคนพิการ   การพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับคนพิการที่ผ่านการฝึกอาชีพแล้วและต้องการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

                การฝึกอาชีพให้คนพิการในวัยทำงาน 

                เป็นบริการด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ   เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะตามความถนัด  และความสามารถที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ  ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมแก่คนพิการก่อนออกไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการหรืออาชีพอิสระ   โดยดำเนินการให้การศึกษาวิชาชีพในโรงเรียนหรือสถาบันฝึกอาชีพร่วมกับคนทั่วไป  และสถานฝึกอาชีพเฉพาะสำหรับคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน  เป็นบริการที่จัดให้คนพิการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอาชีพ   โดยมีรูปแบบการให้บริการดังนี้

 

                1. โรงเรียนในสังกัดกรมอาชีวศึกษา   เป็นสถาบันการฝึกอาชีพร่วมกับคนปกติทั่วไป  เช่น วิทยาลัยสารพัดช่าง   โดยให้บริการฝึกอาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์    ช่างกลึงโลหะ   ช่างซ่อมวิทยุโทรทัศน์   ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า   ช่างเสริมสวย  เป็นต้น  

                2. ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ   หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   เป็นสถาบันการฝึกอาชีพเฉพาะสำหรับคนพิการ  โดยให้บริการฝึกอาชีพควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งทางการแพทย์   การศึกษาสายสามัญ   การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม และบริการด้านปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  เช่น  การสงเคราะห์ด้านปัจจัยสี่  นันทนาการ  จริยธรรมและศาสนา   การจัดหางาน เป็นต้น  

                3. ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ   จังหวัดนนทบุรี   เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ดำเนินงานในลักษณะโรงงานในอารักษ์   รับคนพิการที่สำเร็จการฝึกอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าเข้าเตรียมความพร้อม  ฝึกทักษะและความชำนาญก่อนเข้าทานในสถานประกอบการ   โดยคนพิการจะได้รับบริการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพควบคู่ไปกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์   การศึกษา  อาชีพและสังคม  พร้อมทั้งได้รับรายได้จากการทำงานเป็นรายเดือน   

                4. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน   สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   ให้บริการฝึกอาชีพร่วมกับคนปกติทั่วไป  เพื่อเป็นการยกระดับความรู้  ความสามารถในงานอาชีพ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆในการรับบริการ    โดยมีวิชาชีพที่จัดฝึกอบรม  ได้แก่  ช่างอิเล็คทรอนิคส์  ช่างคอมพิวเตอร์  ช่างเดินสายไฟในรถยนต์   ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม   ช่างสี   ช่างกลึง    ช่างไม้ก่อสร้าง   ช่างประปาและสุขภัณฑ์   ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ    ช่างกลการเกษตร   เป็นต้น   

 

                คุณสมบัติของคนพิการที่สามารถรับบริการด้านการฝึกอาชีพ   ประกอบด้วย   

                       1. มีอายุระหว่าง 14-40 ปี    

                       2. เป็นผู้พิการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ที่สามารถช่วยเหลือตนเองเองได้ในกิจวัตรประจำวันและความพิการนั้นๆ ไม่เป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพที่ฝึกอบรม

                       3. ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ ต้องสื่อความหมายได้  และ/หรือ สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
จากโรงเรียนโสตศึกษาของรัฐหรือ เอกชน  

                       4. ผู้พิการท่อนล่าง (อัมพาต) ต้องควบคุมระบบขับถ่ายได้  

                       5. ผู้พิการท่อนล่างที่ต้องใช้เครื่องช่วยความพิการเสริมหรือเทียม     และเครื่องกายอุปกรณ์ช่วยเดินจะต้องสามารถเดินหรือ เคลื่อนไหวได้เช่นคนปกติ  

                       6. จะต้องผ่านการทดสอบว่าเป็นผู้มีสติปัญญา และสามารถที่จะฝึกอาชีพนั้นๆ ได้

                       7. ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่ออันตราย หรือติดสุรายาเสพติดให้โทษ

                       8. ผู้สมัครเรียนวิชาชีพเฉพาะในบางสาขา   ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดและอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการในการคัดเลือกตามพื้นฐานการศึกษา

                       9. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรม

                       10. ไม่เป็นผู้พิการทางสมอง  

           

                บริการด้านการจัดหางานให้คนพิการ

                เพื่อส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ ให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสามารถของคนพิการ ดังนั้นจึงจัดให้มีการจัดหางานให้แก่คนพิการขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการที่ประสงค์จะทำงานในสถานประกอบการให้สามารถได้งานทำที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง      และเพื่อให้สถานประกอบการที่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานได้คนพิการที่มีความรู้ความสามารถตรงกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ 

 

                 การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการ

                 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีโอกาสได้งานทำมากขึ้น   ตามกฎกระทรวง เรื่องการจ้างงานคนพิการ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534  กำหนดให้เจ้าของสถานประกอบการเอกชนทั่วประเทศที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนลูกจ้างทุก 200 คน ต่อคนพิการ 1 คน และเศษของลูกจ้างปกติที่เกิน 100 คน  ให้รับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน  หากสถานประกอบการใดไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานในปีนั้น ให้ส่งเงินเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยใช้อัตราส่วนดังนี้ ครึ่งหนึ่งของอัตราค่าแรงขั้นต่ำที่บังคับใช้ในท้องถิ่นนั้น ๆ คูณ 365 (365 วันใน 1 ปี) คูณด้วยจำนวนคนพิการซึ่งประสงค์ไม่รับเข้าทำงาน   คนพิการที่เข้าสู่ระบบการจ้างงาน เป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพพร้อมมาแล้ว ทั้งทางสภาพร่างกาย จิตใจ และทักษะในการทำงาน จึงสามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่เป็นภาระต่อสถานประกอบการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย พรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ ใน การฟื้นฟูอาชีพคนพิการ