การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

นายก อบต. จัดประชุมชี้แจงมอบนโยบาย งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัล ในการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

นายนพดล  เต่ารั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย งดรับของขวัญ ของกำนัน (No Gift Policy)

แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ฝ่ายบริหาร และฝ่ายการเมือง เพื่อถือปฏิบัติ