การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ประจำปี 2565

          หลักการส่งเสริมอาชีพ ตามหลักการแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ตั้งอยู่บนทางสายกลาง หลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล รู้เท่าทัน เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก รู้เท่าทันเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ  มีรายได้พึ่งตนเองได้และมีกำลังที่จะแบ่งปัน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนทั้งในระดับบุคคล  ครัวเรือน  ชุมชน และสังคม