การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

กิจกรรมตามโครงการพ่อดีเด่น-แม่ดีเด่น ประจำปี 2565

           เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็น "วันพ่อแห่งชาติ" และในวโรกาส 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็น "วันแม่แห่งชาติ" ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ได้กำหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็นประจำทุกปีติดต่อกันมา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ

               องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ด้วยการคัดเลือกพ่อดีเด่นและแม่ดีเด่นในพื้นที่ตำบลโสธร เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันสำคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่สำคัญเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป