การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านตำบลโสธร

ประกาศเปิดเผยรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเปิดเผยรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564