การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ประชาคม หมู่ที่ 2 (14 ก.พ. 65)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านสุนันทา หมู่ที่ 2 ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรวบรมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ ของประชาขนในหมู่บ้าน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร นายนพดล  เต่ารั้ง พร้อมทีมงานผู้บริหาร ประกอบด้วย นายยศนันท์  ถาวรสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร/ นางปัญญาพร  เรืองไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร/ นางวรรณา  นาคเจริญ เลขานุการนายกฯ/  นายธเนศ  รักษานนท์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2/ นางสาวกัญญาภัค  เพ็ญภาค ครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบลโสธร/ พันจ่าเอก องอาจ  สง่าผาสุข  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร/ นางสุพิษณ์  ยังให้ผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร/ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร