การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

1 ร้องเรียนด้วยตนเอง หรือทางจดหมาย หรือกล่องรับความคิดเห็นที่ติดตั้งไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

2 ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 3851 7079  หรือทางโทรสาร หมายเลข 0 3851 8757

3 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  www.tambonsothon.com

4 ร้องเรียนผ่าน https://www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร 

5 ร้องเรียนผ่านทางอีเมล  sothon165@gmail.com 


หรือ ร้องเรียนผ่านช่องทาง E-Service 

คลิกที่นี่...