การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564

- การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2564
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2564
- การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564