การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

อำนาจ หน้าที่ อบต. โสธร

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

อบต. โสธร คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฏรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฏหมายกำหนดไว้ ดังนี้

 

                1.องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร (อบต. โสธร) มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

 

                2.องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร (อบต.โสธร) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67)

 

                - จัดให้มี และ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

 

                - รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

 

                - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

 

                - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

                - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

                - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ

 

                - คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 

                - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร

 

                3.องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร (อบต. โสธร) อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)

 

                - ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

 

                - ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

 

                - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

 

                - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

 

                - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์

 

                - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

 

                - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

 

                - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

 

                - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

 

                - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

 

                - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

 

                - การท่องเที่ยว

 

                - การผังเมือง

 

                4.หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2  มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้

 

                - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน

 

                - การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

 

                - การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

 

                - การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

 

                - การสาธารณูปการ

 

                - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

 

                - การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

 

                - การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

                - การจัดการศึกษา

 

                - การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

 

                - การบำรุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 

                - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

 

                - การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 

                - การส่งเสริมการกีฬา

 

                - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 

                - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

 

                - การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 

                - การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

 

                - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

 

                - การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

 

                - การควบคุมการสัตว์เลี้ยง

 

                - การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

 

                - การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธรณสถาน อื่นๆ

 

                - การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

                - การผังเมือง

 

                - การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

 

                - การดูแลรักษาที่สาธารณะ

 

                - การควบคุมอาคาร

 

                - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

                - การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

 

                - กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด