การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถ.โสธรพัฒนา ซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ถ.โสธรพัฒนา ซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา