การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

การเผยแพร่วิธีคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงบันไดค.ส.ล.เป็นบันไดสแตนเลส(หน้าอบต.โสธร)

/userfiles/file/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%942-%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf