การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ร่วมโครงการวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการสร้างวิทยากรตัวคูณปลูกฝังวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ