การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

แผนการปฏิบัติงาน

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

แผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564 - 2566
- แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (1)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (2)

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566


แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2565

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565)

แผนการดำเนินงานประจำปี 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 - 2565

        - บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.02 (ตาราง)

        - บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ผ.03 (ตาราง)

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี 2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565

แผนเฉพาะกิจ อุทกภัยและวาตภัย ประจำปี พ.ศ. 2565


แผนการปฏิบัติงานประจำปี 2564

แผนการดำเนินงานประจำปี 2564

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564)

แผนการบริหารจัดการควาเสี่ยง ประจำปี 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 - 2564