การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

การขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์


"การขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์" เป็นการให้บริการในรูปแบบ E - Service ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

จัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

โดยลดขั้นตอนการเดินทางมาติดต่อที่หน่วยงาน โดยมีขั้นตอน ดังนี้ คือ

1. คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการใช้บริการ

2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม (Google Form) ควรกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

3. รอเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอน

4. เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับตามช่องทางที่ท่านแจ้งไว้ โดยด่วน 

5. หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายในกำหนดในแบบฟอร์ม กรุณาติดต่อ 038 - 517079


ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต. โสธร ระบบออนไลน์ (คลิกเลย)

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ "คำร้องทั่วไป"

ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ "คำขอข้อมูลข่าวสาร"

ระะบบแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายลุกล้ำทางสาธารณะผิดกฎหมายแบบออนไลน์

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ