การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบ/กฎหมาย 

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2538

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที 3) พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที 4) พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที 5) พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที 6) พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ข้อบัญญัติการเก็บขนและการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2549

ข้อบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2551

ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556

ข้อบัญญัติกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลโสธร พ.ศ. 2556

ข้อบัญญัติเรื่องสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ประกาศ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการสอบสวนการลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ. 2545หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประมวลจริยะธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร

ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถ่ิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น

ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร 2565

แนวปฏิบัติ Do's & Don't

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกัยการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 23 ) พ.ศ. 2551 (421 ข้อ ครบทุกหลักเกณฑ์)

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทีั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานส่วนตำบล ฉบับ 13 พ.ศ. 2562

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐารการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับ 2 พ.ศ. 2561

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับ 3 พ.ศ. 2562

ประกาศ คกก.กกต. เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานส่วนตำบล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีกำหนดเงินประโยชน์ทดแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินประจำปีของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างส่วนตำบล พ.ศ. 2558

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2559

การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศ/คำสั่ง 

ประกาศการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 2566

ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

         (แนบท้ายประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2566

ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศข้อปฏิบัติในการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาศเรื่องค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์การตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

ประกาศแนวทางการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประกาศเรื่องการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ประกาศกระทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ 2565