การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ. 2562

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 มกราคม 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/9 มกราคม 62-1.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/9 มกราคม 62-2.pdf

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 เมษายน 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/10 เมษายน 62 .pdf

สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/13 มิถุนายน 62
วิสามัญ.pdf

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 สิงหาคม 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/5 สิงหาคม
62-1.pdf

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/5%20สิงหาคม%20%2062-2.pdf

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/12-6-63/19 สิงหาคม
62.pdf

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 28 ตุลาคม 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/งานสภา/28 ต.ค. 62.pdf

สมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี 2562 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2562

http://w8.thaiwebwizard.com/member/tambonsothon/images/63/งานสภา/16 ธันวาคม
62.pdf