การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

เรื่อง การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

ประจำปีงบประมาณ 2566

--------------------------------------------

                        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดจึงขอประกาศ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร สามารถติดต่อยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียน ตามวัน เวลาและสถานที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสธรได้ประกาศกำหนด โดยจะต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการดังต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   คนพิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสธรตามทะเบียนบ้าน

3.มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

5. ในกรณีที่คนพิการมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ซึ่งเป็นผู้ต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำทัณฑสถานหรือสถานคุมขังของกรมราชทัณฑ์หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพความพิการต่อผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นภูมิลำเนาของคนพิการตามกฎหมาย

2.เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ดังนี้

                   คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการด้วยตนเอง ต่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้าน พร้อมด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการผ่านธนาคาร

        ในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ คนพิการหรือผู้ยื่นแทนจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1.รับเงินสดด้วยตนเอง

2.รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

3.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ

4.โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ

                  ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามรถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณียื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว  สำหรับคนพิการกรณีอื่นนอกจากบุคคลตามวรรคสอง ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตัวเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้ที่เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการแต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

3.ขั้นตอนการยื่นคำขอและวิธีการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ

                    การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ให้คนพิการยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นคนพิการที่ไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพแทนก็ได้โดยให้กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้ถูกต้องครบถ้วนและให้ยื่นคำขอประกอบกับเอกสารหลักฐานของคนพิการ พร้อมเอกสารใบมอบอำนาจ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

                       การประกาศและตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  องค์การบริหารส่วนตำบลโสธรจะประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทุกสิ้นเดือนที่มาลงทะเบียนและจะดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพความพิการในเดือนถัดไป หากมีข้อทักท้วงประการใดตามประกาศดังกล่าวให้คนพิการหรือผู้รับมอบอำนาจดำเนินการภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หากพ้นกำหนดนี้ไปองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ถือว่าประกาศดังกล่าวมีความถูกต้อง

                       จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                                   ประกาศ ณ วันที่  7   เดือนมกราคม พ.ศ. 2565


                                                                                      (นายนพดล  เต่ารั้ง)

                                                                           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธรอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

คลิกอ่าน แผ่นพับใหม่