การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

การเผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1/2 หมู่ที่ 3

คลิกดูเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง