การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

เอกสารในการขออนุญาต

เอกสารในการขออนุญาต

ในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร กรณีขอรับใบอนุญาตผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นเอกสารต่างๆ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้แก่

 1. คำขอรับใบอนุญาต ตามแบบฟอร์ม ข.1
 2. แผนผังบริเวณ แบบแปลน (วิศวะและสถาปัตย์ ) ที่วิศวกรและสถาปนิก ผู้ออกแบบลงนามรับรองทุกแผ่น  รวม 5 ชุด
 3. รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร และวิศวกรผู้คำนวณออกแบบลงนามรับรองทุกแผ่น
 4. หลักฐานผู้ควบคุมงาน น.4 พร้อมใบ กว. กส.
 5. รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเข้าข่ายประเภทอาคาร ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ที่จะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( ดูรายละเอียดประเภทอาคารในภาคผนวก ข.)
 6. รายการคำนวณการใช้พลังงาน ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน กรณีที่เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
 7. สำเนาใบ ก.ว. และ ก.ส. ของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร
 8. สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1
 9. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน กรณีที่เป็นการก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น
 10. หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินผู้อื่น หรือใช้ผนังร่วมกัน กรณ๊ที่ผนังอาคารอยู่ใกล้ที่ดินผู้อื่นน้อยกว่า 50 เซนติเมตร
 11. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต
 12. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขออนุญาต
 13. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
 14. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต