การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

การดัดแปลงอาคาร

     เหมือนการก่อสร้างอาคารใหม่แต่ต้องนำใบอนุญาตรายการคำนวณ ถ้าอาคารที่ขอดัดแปลงจัดอยู่ในประเภทอาคารถูกกำหนดให้มี)และแบบพิมพ์เขียวที่มีลายเซนต์เจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานท้องถิ่นมา ประกอบการขออนุญาต

     

สำหรับการรื้อถอนอาคาร

     เหมือนการดัดแปลงอาคาร

     

กรณีเป็นอาคารพักอาศัยที่สูงเกิน 2 ชั้น หรืออาคารประเภทอื่นๆ

     เหมือนกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารที่พักอาศัยที่สูงไม่เกิน 2 ชั้น ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารสาธารณะแต่มีเอกสารเพิ่มเดิมดังนี้

 หนังสือรับรองและสำเนาบัตรประจำตัวของวิศวกรผู้ออกแบบตามลักษณะและประเภทที่ได้กำหนด ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม

 หนังสือรับรอง และสำเนาบัตรประจำตัวของสถาปนิกผู้ออกแบบตามลักษณะ และประเภทที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม

 หนังสือรับรองและสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ควบคุมงาน ซึ่งอาจเป็นวิศวกรและ/หรือสถาปนิกตามลักษณะ และ ประเภทของอาคารที่ได้กำหนดไว้ตามกฎกระทรวง

     

กรณีเป็นอาคารควบคุมการใช้

     เมื่อได้ก่อสร้าง ดัดแปลง ประเภทควบคุมการใช้แล้วเสร็จ ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร(ตามแบบฟอร์มคำร้องขอให้ตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร) (ข.1) ก่อนการใช้อาคารควบคุมการใช้ได้แก่ อาคารที่ใช้เป็นคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาล หรืออาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกระทรวง

     

หมายเหตุ

     ขั้นตอนการขออนุญาตอาคารปกติใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่เกิน 45 วัน หากมีข้อขัดข้องอย่างหนึ่งอย่างใด งค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนจะแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบข้อขัดข้องเพื่อทำการแก้ไข หรือแจ้งไม่อนุญาตหากไม่อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถอนุญาตได้

     สำหรับเอกสารที่เป็นสำเนาทั้งหมดให้ผู้เป็นเจ้าของเอกสารนั้นรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า

     

ข้อควรระวัง

     หากก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารหรือใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษ "จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท" หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

     

อัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

   ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท

   ใบอนุญาตดัดแปลง 10 บาท

   ใบอนุญาตรื้อถอน 10 บาท

   ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 10 บาท