การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

การก่อสร้างอาคารใหม่

1. กรณีเจ้าของอาคารเป็นเจ้าของที่ดินเอง

   ใช้เอกสาร   

    * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต

    * สำเนากรรมสิทธิ์ที่ดินครบทุกหน้า

    * กรอกคำร้องในแบบขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร (ข.1)

    * แบบพิมพ์เขียวอาคารที่ขออนุญาต จำนวน 5 ชุด

    * รายการคำนวณโครงสร้าง และออกแบบกรณีที่อาคารที่เข้าข่ายประเภทที่ได้กำหนดเป็นวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องมีเอกสารหนังสือรับรองและรายการคำนวณออกแบบ

    * หนังสือรับรอง สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ควบคุมงาน

    * แบบอนุญาตของกองทัพเรือ

2. กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินเอง

    ใช้เอกสาร เหมือน 1

     * หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน

     * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน

3. กรณีเจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล

     * สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล และหนังสือบริคณห์ของนิติบุคคล

     * เอกสารเหมือน 1 และ 2 พร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน เป็นของกรรมการนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม

4. กรณีก่อสร้างอาคารห่างจากเขตที่ดินเอกชนต่างเจ้าของน้อยกว่า 50 ซ.ม

     * เอกสาร เหมือน 1 หรือ 2 หรือ 3

     * หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขต

     * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซ.ม.

     * สำเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินของผู้ที่ยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซ.ม.

5. กรณีก่อสร้างอาคารโดยใช้ผนังร่วมกับอาคารของบุคคลอื่น

     * เอกสารเหมือน 1 หรือ 2 หรือ 3

     * หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารโดยใช้ผนังร่วมกัน

     * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนของผู้ยินยอมให้ก่อสร้างอาคารใช้ผนังร่วมกัน