การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ภาษีป้าย

ภาษีป้าย

เป็นภาษีที่เก็บจากป้ายแสดงชื่อยื่ห้อหรือเครื่องหมายการค้าหรือโฆษณาหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีใด

     

อัตราภาษี

     ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนคิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

     ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ และหรือปนภาพ และหรือเครื่องหมายอื่นคิด อัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

     ป้ายดังต่อไปนี้ คิดอัตรา 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

     ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆหรือไม่

     ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

     ป้ายที่คำนวณเนื้อที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีในอัตรา 200 บาท

      

บทกำหนดโทษผู้หลีกเลี่ยงภาษี

     มาตรา 34 ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

     มาตรา 35 ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดบงรายการภาษีป้ายต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่ ห้าพันบาท ถึง ห้าหมื่นบาท


การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

     ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบรายการแสดงภาษีป้าย (ภ.ป.1)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี และชำระค่าภาษีป้ายภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

     ในกรณีที่เจ้าของป้ายมีการติดตั้งป้ายภายหลังเดือนมีนาคม ติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิมซึ่งมีพื้นที่ข้อความ ภาพ และเครื่องหมายอย่างเดียวกับป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว เปลี่ยนแปลง แก้ไขพี้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายทำให้เสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายดังกล่าว ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน ตั้งแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม