การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

กองสวัสดิการสังคม

อำนาจหน้าที่         

มีภาระหน้าทีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดการและการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

  1. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคม ด้านสุสานและฌาปนสถาน ด้านพัฒนาชุมชน ด้านจัดระเบียบชุมชน ด้านการกีฬาและสันทนาการ
  2. งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี ด้านการสงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน และส่งเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการ
  3. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน ด้านส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของสตรี ด้านสนับสนุน กิจกรรมของกลุ่มสตรี - แม่บ้าน ด้านส่งเสริมและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ ด้านการส่งเสริมพัฒนากิจการร้านค้าชุมชนและศูนย์ หัตถกรรมประจำตำบลและหมู่บ้าน