การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุมโรค การสุขาภิบาลอื่น ๆ ตามแผนการสาธารณสุข และข้อบังคับตำบล การวางแผนการสาธารณสุข การประมวล ผลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุขและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ


งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสุขาภิบาลโรงงาน งานอาชีวอนามัย งานการเฝ้าระวัง ฝานระบาดวิทยา งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค งานโรคเอดส์ งานส่งเสริมและเผยแพร่ งานควบคุมมลพิษ งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานติดตามตรวจสอบ


งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอนามัยชุมชน , งานสาธารณสุขมูลฐาน , งานสุขศึกษา , งานสุขาภิบาล ควบคุมอาคาร , น้ำ และสถานประกอบการ งานป้องกันยาเสพติด


งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานกำจัดมูลฝอยและ น้ำเสีย งานควบคุมสิ่งปฏิกูล งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล


บริการและให้ความรู้ด้านกิจการที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรวมถึงการขออนุญาตทำกิจการที่ต้องควบคุมต่าง ๆ ขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร