การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

สำนักงานปลัด

อำนาจหน้าที่

     ปฎิบัติงานด้านเลขานุการและงานบริหารทั่วไป ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานสถิติ งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์ งานแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมุล งานสัญญา งานรับรอง และงานพิธีการต่างๆ งานประชุม งานติดต่อประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานภายใน เป็น 5 งาน ดังนี้

  1. งานบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานบริหาร งานบุคคล งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน และงานอำนวยการข้อมูลข่าวสาร
  2. งานนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผนงานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณและงานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
  3. งานกฎหมายและคดี ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานกฎหมายและคดี งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์และงานข้อบัญญัติและระเบียบ
  4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานอำนวยการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานช่วยเหลือ และฟื้นฟูผ้ประสบภัย
  5. งานเทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อยและงานสนับสนุนการ ดำเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล