การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

หน้าที่ อบต. โสธร

หน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้

   - จัดให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ำ

   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

   - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

   - ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒธนธรรม

   - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

   - คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลโสธรจัดตั้งขึ้นเพื่อ

   - เพื่อให้คนในท้องถิ่นมีโอกาสพัฒนา และแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน

   - เพื่อให้การแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นตรงตามต้องการของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

   - เป็นเสมือนโรงเรียนฝึกสอนประชาธิปไตยแก่คนในท้องถิ่น

   - เป็นแหล่งสร้างผู้นำทางการเมืองและการบริหารของประเทศในอนาคต

   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม