การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

อำนาจ อบต. โสธร

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร

อบต. โสธร คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยราษฏรเลือกตั้งผู้แทนแต่ละหมู่บ้านไปเป็นสมาชิกสภา อบต. มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในการบริหารงานของตำบลตามที่กฏหมายกำหนดไว้ ดังนี้

1.องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร (อบต. โสธร) มีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

 

2.องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร (อบต.โสธร) มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 67) 

- จัดให้มี และ บำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

- รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และ ที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ

- คุ้มครอง ดูแล และ บำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากร ให้ตามความจำเป็นและสมควร

 

3.องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร (อบต. โสธร) อาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)

- ให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร

- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

- ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ

- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตร และกิจการสหกรณ์

- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน

- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

- การท่องเที่ยว

- การผังเมือง 

 

4.หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร   ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2  มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตน

- การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

- การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

- การสาธารณูปการ

- การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

- การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

- การส่งเสริมการท่องเที่ยว

- การจัดการศึกษา

- การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

- การบำรุงรักษา ศิลป จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

- การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

- การส่งเสริมการกีฬา

- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

- การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

- การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

- การควบคุมการสัตว์เลี้ยง

- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

- การรักษาความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธรณสถาน อื่นๆ

- การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การผังเมือง

- การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

- การดูแลรักษาที่สาธารณะ

- การควบคุมอาคาร

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

- กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด