การบริหารงาน
 งานบริหารทั่วไป(คลิก)  หน้าที่ส่วนราชการ(คลิก)  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ E - Service Social Network ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ (คลิก)  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP (คลิก..)  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

โครงสร้างด้านสังคม

การศึกษา


การศึกษาในเขตตำบลมีดังนี้

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1

- ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3

- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1,3


สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัดชมโพธยาราม สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1

- ศาลเจ้าอาม้าปากคลองบางพระ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2


การสาธารณสุข

- สถานีอนามัยตำบลโสธร จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1


การรักษาความสงบเรียบร้อย

- สถานีตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1