การบริหารงาน
 อำนาจ หน้าที่ อบต.  หน้าที่ส่วนราชการ  งานจัดเก็บรายได้  งานด้านโยธา แผนการปฏิบัติงาน ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ/คำสั่ง รายงาน คู่มือ  E - Service Social Network  ร้องเรียนเจ้าหน้าที่  ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP  งานกิจการสภา  ประกาศโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร
 ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร
ผลิตภัณฑ์ในตำบลโสธร

ตราสัญญลักษณ์


เสาหงส์ ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่เก่าแก่ของวัดโสธร  และชาวบ้านตำบลโสธรทุก ๆ คน องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จึงได้นำรูป  " เสาหงส์ " มาใช้เป็นสัญลักษณ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร