ข่าวด่วน
ตราสัญญลักษณ์
ที่ตั้ง
การปกครอง
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างด้านสังคม
โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดฯ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานบริหารทั่วไป
อำนาจ อบต.
หน้าที่ อบต.
หน้าที่ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
กองสวัสดิการสังคม
งานจัดเก็บรายได้
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
งานด้านโยธา
ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การก่อสร้างอาคารใหม่
การดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เอกสารในการขออนุญาต
บทกำหนดโทษ
วัดชมโพธยาราม
ศาลเจ้าอาม้า ปากคลองบางพระ
AEC
สถานีโทรทัศน์
ThaiPBS
ทีวีสี ช่อง 3
ทีวีสี ช่อง 5
ทีวีสี ช่อง 9
NBT
Nation Channel
ทีวีสี ช่อง 7
หนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
ไทยรัฐ
ข่าวสด
มติชน
คมชัดลึก
สยามรัฐ
บางกอกโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
มติชนสุดสัปดาห์
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
แนวหน้า
ไทยโพสต์
สยามธุรกิจ

            เดิมเป็นตำบลที่วัดโสธรวรารามวรวิหารและองค์หลวงพ่อพุทธโสธรตั้งอยู่ในตำบลนี้ ชื่อตำบลโสธรเข้าใจว่านำชื่อมาจากชื่อวัดโสธรฯ และชื่อองค์หลวงพ่อพุทธโสธร มาใช้เรียกชื่อตำบลว่า ตำบลโสธรด้วย แต่ปัจจุบันมีการจัดแบ่งเขตการดูแลใหม่ พื้นที่ตั้งของวัดอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

               วัดโสธรวรารามวรวิหารนี้สร้างขึ้นในตอนปลายกรุงศรีอยุธยา มีประวัติเล่าว่า เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดหงส์ เพราะมีเสาหงส์ตั้งอยู่ในวัด เป็นเสาสูงมียอดเป็นตัวหงส์อยู่บนปลายเสา ต่อมาได้เกิดพายุใหญ่พัดให้หงส์ตกลงมาเหลือแต่เสา ชาวบ้านได้แก้ไขโดยเอาธงขึ้นไปแขวนไว้แทน ชื่อวัดจึงถูกเรียกใหม่เป็น วัดเสาธง ต่อมาก็เกิดพายุพัดเอาเสาธงหักอีก ชื่อวัดจึงถูกเปลี่ยนเป็น วัดเสาธงทอน  ครั้งเมื่อได้มีการอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรมาประทับที่วัดนี้ ชื่อวัดก็ได้เปลี่ยนเป็นวัดศรีโสทร ตามชื่อองค์พระ และต่อมาก็เปลี่ยนเป็น วัดโสธรวรารามวรวิหาร จนถึงปัจจุบันนี้

               ฉะนั้น เสาหงส์จึงถือได้ว่าเป็นสัญญลักษณ์ที่เก่าแก่ของวัดโสธรฯ และชาวบ้านตำบลโสธรทุกๆ คน องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จึงได้นำรูป เสาหงส์ มาใช้เป็นตราสัญญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เพื่อชนรุ่นหลังจะได้จดจำประวัติและความเป็นมาของวัดโสธรวรารามวรวิหารและตำบลโสธรสืบต่อไป


ข่าวสอบราคา ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรเจริญ ม.6
ประการรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรเจริญม.6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจรถ.ศรีเจริญ ซ.5,6 ม.6
วิธีการคำนวณราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรเจริญ หมู่ที่ 6 (ปร.4 . ปร.5)
เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรเจริญ หมู่ที่ 6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรเจริญหมู่ที่ 6
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรเจริญ หมู่ที่ 6
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเจริญ ซ.5,6 หมู่ที่ 6
วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจรถ.ศรีเจริญ ซ.5,6 ม.6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจรถ.ศรีเจริญ ซอย5,6 ม.6
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจรถ.ศรีเจริญซ.5,6ม.6
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศผู้ชนุการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้วยวิธีe-bidding
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ปร.4)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
การเปิดเผยวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ปร.5)
การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกโครงการปรับปรุงผิวจราจร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่6
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน 3 จุด
ประมาณการโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักทรัพย์ฯ (ปร.4)
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักทรัพย์ฯ (ปร.5)
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.แย้มเกษร ม.7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซ.แย้มเกษร ม.7.
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำซ.แย้มเกษร ม.7
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำม.2
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำม.2
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำม.2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.โสธรพัฒนา ม.4
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรพัฒนา ม.4
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.โสธรพัฒนา ม.4
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(แก้ไขฯครั้งที่3)
ประกาศการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560(ครั้งที่ 3)
เอกสารประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำม.6
ปร.4 ก่อสร้างท่อระบายน้ำม.6
ปร.5 ก่อสร้างท่อระบายน้ำม.6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำม.6
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำม.6
ปร.4 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยแย้มเกษร หมู่ที่7
ปร.5 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยแย้มเกษร หมู่ที่7
เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยแย้มเกษร ม.7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยแย้มเกษรหมู่ท
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยแย้มเกษรหมู่ที่ 7
ปร.4 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.2
ปร.5 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.2
เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำม.2
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหมู่ที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่2
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรพัฒนา ม.4
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรพัฒนาม.4
การเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรพัฒนา ม.4 (ปร.4)
การเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรพัฒนา ม.4 (ปร.4)
การเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรพัฒนา ม.4 (ปร.4)
การเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรพัฒนา ม.4 ปร.5
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรพัฒนา ม.4
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางถ.โสธรวงแหวน ซอย 11 หมู่ที่ 5 ต.โสธร
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(ก.ย.59)หน้า3.jpeg
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(ก.ย.59)หน้า2.jpeg
การเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณถนนโสธร ซอย 1 หมู่ 2 (ปร.5)
การเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. บริเวณถนนโสธร ซอย 1 หมู่ 2 (ปร.4)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน ม.1
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวนม.1
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวนม.1
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560(แก้ไขฯครั้งที่2)
ประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560(ครั้งที่ 2)
เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนม.1
การเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนม.1 (ปร.4
การเปิดเผยการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนม.1 (ปร.5)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรัปปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนม.1
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 1
ปร.5 ป.ป.ซ่อมแซมถนนสาธารณะ(ลงหินคลุก) ม.1,2,3,4,6_
ปร.4 ป.ป.ซ่อมแซมถนนสาธารณะ(ลงหินคลุก) ม.1,2,3,4,6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถ.สาธารณะม.1,2,3,4,6(ลงหินคลุก)
ปรุะกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการป.ป.ผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนม.4,5
ประกาศผลสอบราคาโครงการป.ป.ผิวจราจรถ.โสธรวงแหวน ซ.9ม.5
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงป.ป.ผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนซ.9ม.5
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครการป.ป.ผิวจราจรถ.โสธรวงแหวน ซ.9ม5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้มีมีผลประโยชน์ร่วมกัน(ปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนฯม.4,5)
ปร.5 จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้งกันอันตราย 43จุด
ปร.4 จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้งกันอันตราย 43 จุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้งกันอันตราย จำนวน 43 จุด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยฯ(เม.ย.-ก.ย.60)
ปร.5, ก่อสร้างถนนคสล. ม.3
ปร.4 ก่อสร้างถนนคสล.ม.3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3
เอกสารสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน ซอย 9 หมู่ 5
ปร.5ปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวน ซ.9ม.5
ปร.4ปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนซ.9ม.5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนซ.9ม5
ประกาศสอบราคาปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนซ9ม.5(2)
ประกาศสอบราคาปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนซ.9ม.5(1)
ปร.5ปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวน ม.4,5
ปร.4 ปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนม.4,5
เอกสารประมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 4,5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 4,5
ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 4,5 (2)
ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 4,5 (1)
การขายทอดตลาดพัสดุ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ.คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถ.ศรีเจริญ ซ.4 ม.6
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างถ.คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถ.ศรีเจริญซ.4ม.6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะฯ ปี 60)
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60
ประกาศการจัดทำแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 60
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 59
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 59
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการป.ป.ผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนฯม.1,4
เอกสารประมูลจ้างก่อสร้างถ.คสล.ถ.ศรีเจริญซ.4ม.6
ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถ.คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถ.ศรีเจริญซ.4ม.6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถ.ศรีเจริญซ.4ม.6
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันขุดลอกคลองตากก (บางกุ้ง) ม.1,4,5
ประกาศผลสอบราคาขุดลอกคลองตากก (บางกุ้ง)ม.1,4,5
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาขุดลอกคลองตากก (บางกุ้ง) ม.1,4,5
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโึครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.คสล.ม.7
ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.คสล.ม.7
ประกาศผลสอบราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.คสล.ม.7
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.คสล.ม.7
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี59 (เพิ่มเติม ฉบับ1)
ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี59 (เพิ่มเติมฉ.1)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ปรับปรุงผิวจราจรถ.โสธรวงแหวนฯม.1,4)
ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
เอกสารประูมูลจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7
ประกาศวิธีคำนวณราคากลางโครงการจ้างขุดลอกคลองตากก (บางกุ้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการจ้างขุดลอกคลองตากก (บางกุ้ง)
เอกสารประูมูลจ้างโครงการจ้างขุดลอกคลองตากก (บางกุ้ง) ม.1,4,5
ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกคลองสาธารณะ คลองตากก (บางกุ้ง) ม.1,4,5
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน ม.1 , ม.4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน ม.1 , ม.4
รายละเอียดโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวนฯ ม.1,ม.4
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.1 , ม.4
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางฯ ถนนโสธรวงแหวน , ถนนโสธรเจริญ (ม.1, ม.5 , ม.6)
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.11 ม.4
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.11 ม.4)
ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน ม.1,5,6)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ (โครงการปรับปรุงผิวจราจร ม.2)
รายละเอียดเอกสารสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.13 ม.7
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ม.2
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.โสธรวงแหวน ม.5
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่ทำงาน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ซ.2 หมู่ 3
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 6
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 6
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 6
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ 6
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ซ.2 ม.3
ประกาศและเอกสารประมูลจ้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ซ.2 ม.3
ประกาศวิธีการคำนวณราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ซ.2 ม.3
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 5
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 5
วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ 5 (ปร. 5)
วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ 5 (ปร. 4)
เอกสารสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.5
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโสธรโดยใช้แรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (จ้างเหมาจัดเก็บขยะ)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโสธร
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (2)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (1)
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซ์้อรถบรรทุกน้ำฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาธารณะม.1-7
ประกาศผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนฯม.1-7
กำหนดวัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลซื้อโครงการซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์
โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1-7 (ปร.4)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1-7
เอกสารประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำฯ
รายละเอียดคุณลักษณะรถยนต์บรรทุกน้ำ
ราคากลางรถยนต์บรรทุกน้ำฯ (ราคาอ้างอิง)
ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านหุบใน) หมู่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ.2 ม.2)
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านหุบใน) หมู่ 5
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถ.โสธรพัฒนา ซ.2 ม2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทพคุณากร ซ. 13 ม.7
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเทพคุณากร ซ. 13 ม.7
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านหุบใน) หมู่ 5
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถ.โสธรพัฒนา ซ.2 ม.2
สอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนเทพคุณากร ซ.13 หมู่ 7
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดถนน หมู่ 4
กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ
กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกคลอง
กำหนดวันเวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายจราจร
ประกาศผลสอบราคาเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโสธร
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ม.1
ประกาศผลสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลโสธร
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ 5
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจร ถ.โสธรวงแหวน หมู่ 5
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเจริญ 5,6 หมู่ 6
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนฉะเชิงเทรา - บางปะกง หมู่ที่ 6
สอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนศรีเจริญ 5,6 หมู่ 6
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง หมู่ 6
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืชโดยใช้เรือ
ประกาศสอบราคาจ้างกำจัดวัชพืชโดยเรือ
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลโสธร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ
ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาทำป้ายฯ
ประกาศผลสอบราคาโครงการขุดลอกคลองฯ
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืช
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาขุดลอกฯ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายจราจร
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการกำจัดวัชพืช
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดถนน หมู่ 4
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรพัฒนา หมู่ 2 หมู่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลรถขยะ
ประมูลจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรพัฒนา หมู่ 2 หมู่ 3
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำฯ ซ.5 ม.7
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ครั้งที่ 2
ประกาศยกเลิกการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร
ประกาศผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
สาระความรู้
  
  
   
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวตำบลโสธร
คู่มือบริการประชาชน
  
  
   
แนะนำเส้นทางจักรยานท่องเที่ยว
ทำเนียบองค์กรผู้สูงอายุ พ.ศ.2553
 
เรื่องของแผน
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสธร [ 23/11/2560 14:33:16 ]
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 23/11/2560 14:32:03 ]
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมเปลี่ยนครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 [ 23/11/2560 14:31:19 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 23/11/2560 14:30:00 ]
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 [ 23/11/2560 14:28:37 ]
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงาน ประำจำปีงบประมาณ 2561 [ 23/11/2560 14:25:51 ]
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 11/10/2559 9:15:34 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) [ 11/10/2559 9:14:42 ]
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558-2560) [ 31/5/2559 10:40:08 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) [ 27/5/2559 10:48:35 ]
ประการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2559-2563) [ 27/5/2559 10:47:55 ]
ประการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2556-2560) แก้ไข เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) [ 27/5/2559 10:47:08 ]
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 [ 27/5/2559 10:45:44 ]
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 27/5/2559 10:44:56 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) [ 27/5/2559 10:44:04 ]
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 27/5/2559 10:43:03 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 27/5/2559 10:41:37 ]
ประกาศการใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 [ 5/6/2558 11:16:42 ]
การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี [ 26/5/2557 10:08:03 ]
การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 17/12/2556 13:36:33 ]
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556  [ 17/12/2556 13:34:35 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) [ 17/12/2556 13:33:29 ]
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี (2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 5 [ 10/6/2554 12:01:06 ]
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี (2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 4  [ 10/6/2554 11:58:42 ]
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี (2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 3 [ 10/6/2554 11:57:45 ]
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี (2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 2  [ 10/6/2554 11:56:52 ]
รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนสามปี (2555-2557) ยุทธศาสตร์ที่ 1 [ 10/6/2554 11:07:18 ]
การใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 [ 26/9/2554 10:53:24 ]
การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2557 [ 26/9/2554 10:51:48 ]
 
ประกาศและประชาสัมพันธ์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561  [ 2/12/2561 13:29:13 ]
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2561 [ 31/1/2561 13:13:06 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 [ 15/1/2561 11:56:21 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 15/1/2561 11:55:30 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560  [ 15/1/2561 11:54:32 ]
โครงการรับบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 29/12/2560 11:10:53 ]
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29/12/2560 11:05:59 ]
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 29/12/2560 11:03:32 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ "สัญญาประชาคม (สัญญาใจไทยทั้งชาติ)" [ 17/11/2560 15:09:50 ]
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนโครงการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 17/11/2560 10:50:20 ]
งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2560 [ 18/10/2560 13:05:15 ]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 [ 10/9/2560 13:29:02 ]
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 [ 10/9/2560 13:28:34 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 10/9/2560 13:27:45 ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10/9/2560 13:27:19 ]
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) แผ่นที่ 3 [ 10/9/2560 13:26:24 ]
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) แผ่นที่ 2 [ 10/9/2560 13:26:00 ]
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่ 4) แผ่นที่ 1 [ 10/9/2560 13:25:31 ]
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่4) [ 10/9/2560 13:24:59 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560  [ 10/3/2560 8:57:42 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560  [ 27/9/2560 9:42:44 ]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (แก้ไข ครั้งที่ 4) [ 26/9/2560 14:14:52 ]
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 4) [ 26/9/2560 14:13:30 ]
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับที่ 1) [ 26/9/2560 14:11:45 ]
ประกาศการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) [ 26/9/2560 14:09:37 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560  [ 9/12/2560 12:44:26 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560  [ 21/8/2560 10:20:48 ]
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 20/7/2560 11:53:34 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560  [ 7/6/2560 9:27:32 ]
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 [ 26/6/2560 8:47:40 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 26/6/2560 8:46:21 ]
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ก.ย.59) หน้า1 [ 13/6/2560 14:52:17 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการตรวจสุขภาพพระภิกษุ-ประชาชน ประจำปี 2560 [ 25/4/2560 12:16:13 ]
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 3/9/2560 12:58:44 ]
แก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 1) [ 3/9/2560 12:57:43 ]
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศีกษา 2560 [ 3/9/2560 12:52:28 ]
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2560 [ 1/9/2560 15:31:01 ]
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11/8/2559 14:24:08 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559  [ 13/9/2559 9:57:37 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 [ 8/10/2559 13:24:57 ]
การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 8/2/2559 15:05:23 ]
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2559 [ 28/1/2559 10:34:20 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559 [ 25/1/2559 11:04:18 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 [ 25/1/2559 11:04:17 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 25/1/2559 11:03:48 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 25/1/2559 11:00:10 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 12/9/2558 14:34:00 ]
งบแสดงฐานะการเงิน 2558 [ 18/11/2558 11:18:57 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558 [ 10/2/2558 10:41:19 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 21/9/2558 8:54:50 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558  [ 9/3/2558 10:25:20 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558  [ 9/3/2558 10:24:16 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558  [ 8/6/2558 14:19:40 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558  [ 8/5/2558 11:25:18 ]
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฯ [ 15/5/2558 11:50:16 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558 [ 20/4/2558 13:34:48 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจ้างเหมาแรงงานจัดเก็บขยะ [ 4/2/2558 9:01:15 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558  [ 30/3/2558 16:02:28 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558  [ 23/3/2558 10:56:50 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน [ 17/3/2558 10:08:28 ]
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศึกษา 2558 [ 16/2/2558 15:24:36 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557  [ 16/2/2558 11:35:59 ]
การขายทอดตลาดพัสดุ [ 2/12/2558 11:26:13 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ 5 [ 2/6/2558 10:51:14 ]
รับสมัครแรงงานจัดเก็บขยะ (รายวัน) [ 2/6/2558 9:53:19 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557  [ 2/6/2558 9:37:11 ]
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2558 [ 26/12/2557 9:27:27 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557  [ 24/12/2557 14:28:36 ]
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 [ 14/11/2557 15:33:14 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2557  [ 10/8/2557 15:33:05 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557  [ 30/9/2557 11:04:06 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 9/4/2557 15:18:51 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2557  [ 25/8/2557 11:32:09 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557  [ 22/8/2557 8:48:05 ]
ประกาศการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป [ 18/8/2557 12:50:25 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2557  [ 26/6/2557 9:25:56 ]
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556 [ 26/5/2557 9:54:28 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2557  [ 5/8/2557 14:11:04 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557  [ 21/4/2557 14:23:10 ]
กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนโสธรพัฒนา หมู่ 3 [ 28/3/2557 11:16:47 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2557  [ 20/3/2557 10:12:28 ]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง [ 18/2/2557 11:11:11 ]
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2557 [ 13/12/2556 14:40:53 ]
ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ประจำปีการศึกษา 2557 [ 2/11/2556 9:58:47 ]
กำหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ [ 10/8/2555 9:53:45 ]
ประกาศการใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559) [ 10/5/2555 13:06:58 ]
แผนการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน(ปรับปรุงใหม่)  [ 10/1/2555 10:14:22 ]
เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฎิบัติราชการตามแนวทางฯ (ปรับปรุงใหม่) [ 10/1/2555 10:13:15 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) [ 30/8/2555 8:33:38 ]
มาตรการประหยัดพลังงาน [ 29/8/2555 11:23:52 ]
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการฯ [ 27/8/2555 11:00:58 ]
เรื่องการลดขั้นตอน / ระยะเวลาปฎิบัติราชการ  [ 27/8/2555 10:08:20 ]
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการตามแนวทางและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อบริการประชาชน [ 6/8/2553 10:47:16 ]
ประกาศเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ [ 2/10/2552 9:13:53 ]
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 30/4/2550 13:13:56 ]
เรื่อง รับแจ้งข่าวสารการทุจริตและคอรัปชั่น [ 28/5/2550 0:58:09 ]
 
ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้าน
 
Update
เอกสารประมูลจ้างก่อสร้างถ.คสล.ถ.ศรีเจริญซ.4ม.6
...
..
.
 

 
free web site hit counter image
Download a free website hit counter
  
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com